Skupština Medžlisa

Skupštinu čine izabrani zastupnici svih džemata na području jednog medžlisa.

Ovlasti skupštine:

- bira radno predsjedništvo koje rukovodi radom skupštine

- bira članove izvršnog odbora medžlisa

- daje opće smjernice za rad izvršnog odbora medžlisa

- usvaja godišnji plan i izvještaj o radu izvršnog odbora medžlisa

- daje saglasnost na prijedlog budžeta i završni račun medžlisa.

Skupštinu MIZ Busovača za period 2018 - 2022 čine:

 • Aldin Begić - Busovača
 • Muhedin Dizdarević - Busovača
 • Nusret Solić - Busovača
 • Zijad Baručija - Busovača
 • Adel Žilić - Bukovci
 • Fahrudin Kreševljak - Bukovci
 • Mirnes Kreševljak - Bukovci
 • Mirza Šabanović - Gornja Rovna
 • Abduselam Neslanović - Gornja Rovna
 • Munever Neslanović - Gornja Rovna
 • Ferid Lušija - Kaćuni
 • Šemsudin Mekić - Kaćuni
 • Senad Mekić - Kaćuni
 • Smail Hodžić - Kaćuni
 • Vahid Imamović - Lugovi
 • Džemo Brkić - Lugovi
 • Ekrem Suljić - Lugovi
 • Halid Prosjanović - Lugovi
 • Hariz Alispahić - Putiš
 • Samir Heleg - Putiš
 • Redžib Šahman - Putiš
 • Admir Neslanović - Putiš