Skupština Medžlisa

Skupštinu čine izabrani zastupnici svih džemata na području jednog medžlisa.

Ovlasti skupštine:

- bira radno predsjedništvo koje rukovodi radom skupštine

- bira članove izvršnog odbora medžlisa

- daje opće smjernice za rad izvršnog odbora medžlisa

- usvaja godišnji plan i izvještaj o radu izvršnog odbora medžlisa

- daje saglasnost na prijedlog budžeta i završni račun medžlisa.

Skupštinu MIZ Busovača za period 2022 - 2026 čine:

 • Muhedin Dizdarević - Busovača
 • Aldin Begić - Busovača
 • Nusret Solić - Busovača
 • Ajdin Srebrenica - Busovača
 • Muris Žilić - Bukovci
 • Edin Delija - Bukovci
 • Almin Kutić - Bukovci
 • Mirza Šabanović - Gornja Rovna
 • Mensur Pezić - Gornja Rovna
 • Sead Neslanović - Gornja Rovna
 • Mirsad Hodžić - Kaćuni
 • Mehemed Durak - Kaćuni
 • Fikret Kolenda - Kaćuni
 • Kerim Ibreljić - Kaćuni
 • Vahid Imamović - Lugovi
 • Džemo Brkić - Lugovi
 • Ekrem Suljić - Lugovi
 • Selim Bešić - Lugovi
 • Hariz Alispahić - Putiš
 • Samir Heleg - Putiš
 • Fehim Šišić - Putiš
 • Redžib Šahman - Putiš