Nova mektebska godina

Nova mektebska godina

Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svjetova, Vladaru Sudnjeg dana, Koji je objavio Kur'an i pozvao ljude da uče, čitaju i proučavaju s imenom svoga Gospodara. Donesimo salavat i selam na Muhammeda a.s., koji je poručio da je traženje nauke obaveza svakom muslimanu i muslimanki. Neka je salavat i selam na njegovu porodicu, plemenite ashabe, bosanske šehide i one koji su slijedili i slijede njegove upute do Kijametskog dana. Amin!
Završetkom mjeseca augusta ljeto ulazi u svoj smiraj. Upravo ispraćamo proteklu hidžretsku godinu i ulazimo u novu 1441., ali pred nama je i početak nove mektebske i nove školske godine. Pred nama su dani u kojima će ako Bog da u punom kapacitetu oživjeti odgojno-obrazovne ustanove, naši mektebi i škole. Obnoviće se i intezivirati druženja, te nastaviti tamo gdje se stalo u pogledu odgajanja, poučavanja, traženja znanja i usvajanja novih sadržaja i vještina. Dječija graja i radost ispuniće džamijska, odnosno mektebska i školska dvorišta, a radna atmosfera učionice.
Allah dž.š., u svojoj mudroj Knjizi kaže: "On daruje znanje onome kome On hoće, a onaj kome je znanje darovano – darovan je blagom neizmjernim. A shvatiti mogu samo oni koji su razumom obdareni." (El-Bekare; 269) Nova mektebska godina ako Bog da počinje u subotu, 7. septembra 2019. god. kada će se vršiti upis polaznika u mekteb. Dakle, slijedećeg vikenda otvoriće se vrata oko 1750 naših mekteba. Očekujemo da na nivou Bosne i Hercegovine mektebsku nastavu pohađa oko 85000 polaznika. Mektebska nastava će se izvoditi i realizovati prema dosadašnjem Nastavnom planu i programu mektebske nastave.
Mekteb je osnov i temelj odgojno-obrazovnog procesa Islamske zajednice kao i temelj Bosansko-hercegovačkog društva općenito. Mekteb ima svoj historijski put i kontinuitet, a njegova uloga i značaj u prošlosti je nemjerljiv promatrajući sa ove vremenske distance. Islamska zajednica je čuvala, njegovala, razvijala i unaprijeđivala mekteb i odgojno-obrazovni rad u mektebu u različitim društvenim okolnostima koje su bile. Također, mekteb i danas ima veoma zapaženu ulogu i daje veliki doprinos najvažnijem segmentu jednog društva, a to je odgoj i obrazovanje.
Uslovi u kojima se danas realizuje mektebska nastava su dobri i u mnogome se razlikuju, odnosno mnogo su bolji od onih u kojima su ranije generacije učile i poučavale. Dakle uslovi, okolnosti, društvene prilike, Nastavni planovi i programi, ilmihali, nastavna sredstva i pomagala itd., su promjenjljivi i mjenjaju su, međutim, osnovna misija i zadaća mekteba je uvjek ista, a to je odgajanje i poučavanje mladih naraštaja. Upravo odgoj i poučavanje mladih naraštaja, jedan je od najvažnijih zadataka kako pojedinca, tako i porodice, zajednice i društva u cjelini.
Draga braćo živimo u vremenu tehnološkog razvoja i napretka, što je dobro. Sve što doprinosi poboljšanju životnih uslova ima našu podršku, ako je u skladu sa vjerom. Međutim, živimo i u vremenu elektronskih sredstava komuniciranja (telefon, računar, tablet itd.), a sve se manje družimo i manje međusobno razgovaramo. Zato, iskoristimo blagodat i mogućnost slanja djece u mekteb, upravo da bi se družila, učila i trošila vrijeme na koristan način. Neka nam djeca koriste blagodati interneta i savremenih tehnoloških dostignuća, ali za lakše učenje i usvajanje mektebskih i školskih sadržaja. Stoga, umjesto nepotrebnog gledanja u mobilni telefon i pregledanja raznih beskorisnih pa i štetnih stranica, usmjerimo našu djecu da zdravo odrastaju sa svojim vršnjacima i da se uče dobrim međuljudskim odnosima, putem lijepih lijepih riječi i lijepih primjera koje će naći u mektebu. 
Tumačenje vjere i praktični život u vjeri učili smo od naših dobrih predaka, a Poslanik, a.s., je rekao: ''Kome Allah želi dobro, poduči ga propisima vjere.'' (Buharija i Muslim) 
Među najveličanstvenije i najbolje ibadete i Bogu draga djela ubraja se traženje i stjecanje znanja.                                     
Islamska zajednicau Bosni i Hercegovini je pozvana, nadležna, ima pravo i obavezu da u skladu sa svojim mogućnostima osmisli i ponudi najbolji odgoj i poučavanje, te tumači i objašnjava vjeru i vjerske propise. U tu svrhu pored drugih odgojno-obrazovnih ustanova koje ima u svom sistemu, kontinuirano čuva, njeguje i unapređuje mekteb i mektebsku pouku. Islamska zajednica putem mekteba baštini i uz stručne kadrove vrši odgoj i poučavanje mladih naraštaja, što predstavlja snažnu podršku i pomoć roditeljima u ispunjavanju njihove roditeljske dužnosti.
 
Za kvalitetan rad u mektebskom odgoju i poučavanju potreban je skladan odnos između polaznika mekteba, muallima i roditelja kao neposrednih učesnika i Plana i programa mektebske pouke kao sadržajnog faktora. Povodom početka nove mektebske godine Uprava za vjerske poslove Rijaseta uputila je odgovarajuća uputstva mešihatima, muftijstvima i medžlisima Islamske zajednice kako bi blagovremeno bile poduzete potrebne aktivnosti u tom pogledu. Stoga, potrebno je da medžlisi islamske zajednice, glavni imami, džematski odbori i muallimi/imami izvrše posljednje pripreme za nesmetan početak i funkcionisanje mektebske nastave, kako bi se odvijala u optimalnim uslovima i na najbolji način na opšte zadovoljstvo polaznika, muallima, roditelja i cjelokupne zajednice. Općenito današnji uslovi rada u većini mekteba su dobri, međutim mogu biti i bolji, jer to zaslužuju polaznici mekteba i naši muallimi.
Shodno naprijed rečenom, dragi roditelji svijesni smo da bez mekteba nema aktivnog džemata i bez mekteba teško je podizati i odgajati zdrave generacije, te graditi uspješno društvo. Zato pozivamo vas da date svoj doprinos mektebu i mektebskoj nastavi i ispunite jedan dio svoje roditeljske zadaće, a to je redovno slanje djece u mekteb, jer to je u najboljem interesu za vas, vašu djecu i cjelokupno društvo.
I prije nego završimo današnju hutbu sjetimo se riječi Božijeg Poslanika a.s., u kojima kaže: "Ko se uputi putem tražeći na njemu znanje, Allah će mu olakšati put u Džennet. Neće se sastati vjernici u Allahovoj kući, čitajući Allahovu Knjigu i međusobno je proučavajući, a da se neće na njih spustiti smirenost, prekriti  ih milost, okružit ih meleci i da ih Allah neće spomenuti melecima koji su kod Njega."(Muslim)
Uz dovu Uzvišenom Allahu dž.š., da nas uputi na pravi put, da podari lijep odgoj, korisno znanje i mudrostpolaznicima mektebske nastave, čestitamo roditeljima, muallimima i polaznicima mekteba početak nove mektebske godine i nove školske godine. Molimo  Allaha, dž.š., da nam olakša put do odgoja i obrazovanja, te želimo uspješnu novu mektebsku i novu školsku godinu.

Dr. Enes Svraka, šef odjela  za mektebsku nastavu i mlade