Kur'an je Allahova gozba

Kur'an je Allahova gozba

Od Abdullaha, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Doista je ovaj Kur’an Allahova gozba, pa se Allahovoj gozbi približite koliko možete. Doista je ovaj Kur’an Allahovo uže, jasno svjetlo, koristan lijek, zaštita onome ko ga se pridržava i spas onome ko ga slijedi. Uz njega (Kur’an) se neće zalutati pa da se traži povratak, niti će se iskvariti pa da se traži popravak. Njegove nadnaravnosti ne prestaju, niti njegovo ponavljanje umara i dosađuje. Učite ga i doista će vas Allah nagraditi za njegovo učenje i to za svaki harf po deset dobrih djela. Ja ne kažem da je elif lam mim jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf.1

 

Kur’an je Allahova gozba, a ko prisustvuje Njegovoj gozbi neće biti ni gladan, niti žedan. On je uputa i radosna vijest vjernicima. Uzvišeni Allah u suri El-Isra’, kaže:

Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“2

Kur'an je Allahovo uže kojeg se, ako želimo biti na pravom putu, moramo čvrsto prihvatiti. Uzvišeni Allah kaže:

Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte...“3

Kur’an je pouka, lijek, uputstvo i milost vjernicima. Uzvišeni Allah u suri Junus kaže:

O ljudi, već vam je stigla pouka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.“4

On je svjetlo koje nas vodi dunjalučkim tminama i tamama. Stoga, da ne bismo zalutali u takvom ambijentu, Uzvišeni Allah nas savjetuje da slijedimo to Svjetlo:

Zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo, Allah dobro zna ono što vi radite.“5

Onaj ko Kur'an prihvati kao vodiča - neće zalutati, onaj ko njemu poziva - poziva istini, onaj ko Kur'anom govori - najljepše govori, onaj ko se po njemu vaga - ispravnu je tereziju uzeo. Čuveni Hasan el-Basri je rekao: „Allah se smilovao čovjeku koji se osami sa Allahovom knjigom, a zatim usporedi sebe s njenim principima. Ako je u skladu sa Allahovom knjigom, zahvali se Allahu i zamoli za povećanje blagodati, a ako je u kontradiktornosti, pokaje se i vrati Allahu. O ljudi, ovaj Kur’an je lijek vjernicima i vodič pobožnima. Ko se po njemu uputio, taj je na pravome putu, a ko se od Kur’ana okrene, propao je.“6

____________________________

1 El-Bejheki, Es-Sunenus-sagir, Džami’atud-dirasati-islamijjeti, Karači, Pakistan, bez godine izdanja,hadis br. 942. Hakim u Mustedreku: 2040.

2 El-Isra', 9.

3 Alu Imran, 103.u8

4 Junus, 57.

5 Et-Tegabun, 8.

6 Ibnul-Dževzi, Džemaluddin Ebu-l-Feredž, Hasan El-Basri savjeti o moralu, skromnosti ipobožnosti,prijevod: Semir Rebronja, Novi Pazar, El-Kelimeh, 2013, str. 83.

Autor: hfz. mr. Adnan Srebrenica